Concurs dell

„DELL Technologies @Webstock”

Campanie adresata consumatorilor

Perioada campaniei: 07.10.2022-14.10.2022

Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

1.1 Organizatorul campaniei promotionale „DELL Technologies @Webstock” (denumita in continuare “Campania”) este SC Rogalski Damaschin Public Relations SRL, cu sediul social in

București, Bd. Maresal Alexandru Averescu nr. 15B/15C, etaj 2, sector 1, înmatriculată în registrul comerţului sub nr. J40/21215/2007, având CIF RO22725808, titulatura contului bancar nr. RO38 BRDE 445S V975 5229 4450 deschis la Banca Română pentru Dezvoltare – Group Societe Generale G.S.G. – Sucursala Dorobanți, reprezentată de dna. Eliza Rogalski, în calitate de Director General

(denumita in continuare “Agentia”), in calitate de agentie de publicitate şi PR ce reprezinta interesele clientului DELL Technologies.

1.2 Decizia de derulare a Campaniei promotionale conform regulilor din prezentul Regulament Oficial (denumit in continuare „Regulament”) este finala si obligatorie pentru participanti. 

1.3 Prezentul Regulament va fi disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, in vederea consultarii de catre participanti, in format online pe site-ul www.webstock.ro

1.4 Campania va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora. 

1.5 Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.

1.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, actualiza si/ sau completa Regulamentul in caz de nevoie, fara notificare prealabila. 

1.7 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ. Informatiile, pe care aceste materiale publicitare le pot contine, vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

Avand in vedere limitarile obiective specifice materialelor si/ sau mesaje publicitare si/ sau cu rol de comunicare, intotdeauna vor prevala prevederile Regulamentului Oficial.

1.8 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Art. 2. CONDITII DE PARTICIPARE

2.1 In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au un act de identitate valabil pe Perioada Campaniei, care au acces in cadrul Evenimentului Webstock 2022 si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament. (denumite in continuare „Participanti”). 

In cazul participantilor cu varsta sub 18 ani, care castiga premii in cadrul Campaniei, acestea pot fi revendicate doar de catre reprezentantii legali ai participantilor.

2.2 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane :

(i) Persoanele care nu respecta art. 2.1;

(ii) Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;

(iii) persoanele juridice, intreprinderile familiale;

(iv) Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;

(v) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

2.3 Este interzisa participarea in cadrul prezentei campanii promotionale persoanelor care se afla in stare de ebrietate sau sub influenta drogurilor de orice fel. Organizatorii isi rezerva dreptul de a interzice continuarea participarii unei persoane daca aceasta se afla intr-una din situatiile descrise si reprezinta un pericol pentru siguranta celorlalti participanti la eveniment sau a echipei de coordonare a campaniei sau se manifesta in mod violent fata de ceilalti participant sau fata de echipa de coordonare a campaniei.

2.4 Participarea la aceasta Campanie implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la Campanie.

2.5 Predarea premiului poate fi un eveniment public in baza acordului explicit acordat de catre participant.

2.6 Participarea la aceasta Campanie presupune acceptul participantiilor referitor la faptul ca, in baza acordului liber exprimat la acel moment, persoana lor, numele, localitatea in care domiciliaza pot fi folosite pentru a face publica premierea si asocierea cu marca „DELL Technologies” insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor drepturi se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigatori. 

2.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie si descalificarea automata a persoanelor care incearca sa fraudeze.

Art. 3. LOCUL, DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1. Campania SC Rogalski Damaschin Public Relations SRL „DELL Technologies @Webstock” se desfasoara in perioada mentionata, in cadrul Evenimentului Webstock (www.webstock.ro) ce va avea loc la Bucuresti, in data de 07.10.2022:

Art. 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

4.1 Conditii privind inscrierea valabila in Campanie

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea urmatoarelor conditii: 

ü Indeplineasca dreptul de participare, conform. Art. 2;

ü Sa publice pe profilul de Facebook o fotografie cu tricoul oficial Webstock realizat la standul Dell cu hashtagul #ExpandYourYouniverse

Sau 

Sa comenteze la postarea organizatorului dedicate in acest sens conform indicatiilor din textul postarii 

4.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie: orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie. 

4.3 In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 5. PREMIILE CAMPANIEI

5.1 In cadrul Campaniei se vor acorda, prin extragere la sorti prin random.org urmatoarele premii  dupa cum urmeaza:

Descriere premiu Cantitate Valoare unitara LEI, TVA inclusa Valoare totala LEI,

TVA inclusa

  1. Album „Nascut in Underground” – 3 buc pentru participantii care participa la prima activare dedicata participantilor fizic
  2. Tricou oficial Webstock – 20 buc pentru participantii care participa la a doua actovare dedicata participantilor online 

Valoarea totala estimata a premiilor oferite in cadrul Campaniei este 1400 RON  TVA inclusa.

5.2 In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de validitate stipulate in Art. 7, premiul nu va fi acordat. Organizatorul nu va acorda nici o despagubire in bani sau alte beneficii participantului caruia i s-a alocat vreun premiu si care nu indeplineste conditiile de validare stipulate la Art. 7.

5.3 Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa acordarea premiului catre castigator, cu exceptia celor de natura legala – impozite pe valoarea premiului individual.

Art. 6. ACORDAREA PREMIILOR

6.1 Premiile Campaniei se acorda prin extragere pe random.org de catre Organizatorul evenimentului 

6.2 Refuzul unui Participant de a primi premiul inseamna ca respectivul Participant fie nu doreste sa intre in posesia premiului, fie nu doreste sa participe la Campanie. 

Art. 7. CONDITII DE VALIDAT

7.1 Participantii la Campanie trebuie sa indeplineasca toate conditiile stipulate in prezentul Regulament.

7.2 Pentru ca un participant sa fie validat castigator al premiului oferit pe loc, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

ü Indeplineasca dreptul de participare, conform. Art. 2;

ü Sa poata fi contactat de catre reprezentantii Organizatorului pentru inmanarea premiului;

7.3 In cazul in care castigatorul nu respecta conditile de la Art. 7.2 sau refuza cu rea-credinta si nemotivat prezentarea pentru inmanarea premiului ori a datelor solicitate (in cazul premiilor), atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida.

7.4 Premiile vor fi reportate in cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorilor, acestia nu pot lua legatura cu Participantul desemnat castigator in termenele stabilite in prezentul Regulament sau nu sunt validati din cauza nerespectarii a cel putin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei.

7.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiul daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie astfel incat aceasta sa se desfasoare in conditii optime, potrivit politicilor interne ale Organizatorului.

Art. 9. RESPONSABILITATE

9.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului.

9.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia reprezentantilor Organizatorului este definitiva. 

9.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

ü Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator; 

ü Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;

ü Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. 

ü Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza accesul participantilor la o parte sau la toate facilitatile din zona dedicata “Gaming by DELL Technologies” din incinta EvenimentuluiBucharest Tech Week, in cazul in care exista suspiciuni de frauda din partea participantilor sau daca prejudiciaza corecta desfasurare a actiunii promotionale.

ü Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiul castigat, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;

9.4 Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei. 

9.5 Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei. 

9.6 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

9.8 Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru participanti care nu se inscriu in perioada de desfasurare a Campaniei.

9.10 Eventualele contestatii privind desfasurarea Campaniei pot fi transmise reprezentantilor Organizatorului pana la data de 07.10.2022. Orice contestatii primite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare. 

Art. 10. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

10.1 Premiile cu valoare de peste 600 lei sunt subiecte de impozit pe venituri din premii, iar impozitul pe venit datorat de castigator va fi retinut, declarat si virat catre autoritatile fiscale de catre Organizator, conform legislatiei aplicabile in vigoare.

10.2 Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat, conform Codului Fiscal. Orice alte taxe ce provin din predarea premiului catre castigator vor fi suportate de catre acesta.

Art. 11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

11.2 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

11.3 In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

12.1 Campania va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora dar nu inainte de a anunta publicul in zona dedicata “XPS@Webstock” din incinta Evenimentului. 

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Parteneri 2022

  • Hosting by Host-Age.ro